شهیدان همرزم

اینجانب نویسنده .همرزم برادران شهیدمهدی کوشافر ومحمدرضا نیکخواه بهرامی و محمدعلی قهرمانی وابوالفضل صالحی

ومصطفی کلاهدوز وحبیب اله شاه بختی درسال1362درعملیات والفجرچهار منطقه پنجوین عراق .

/ 0 نظر / 16 بازدید