جلسه دردفترشورای اسلامی شاتره با حضوربخشدارمحترم مرکزی شهرستان اسلامشهر

درتاریخ 7/2/1393ودرساعت 30/17باحضوربخشدارمحترم به همراه آقای احمدی دردفتر شوراضمن خیرمقدم ازطرف حاج آقا صادقپور ریاست محترم شورابه جناب آقای تقی زاده بخشدار آقای احمدی ودرموردمشکلات پیش وپا افتاده شاتره مذاکرات انجام گرفت وآقای بخشدارقول مساعدت داده اند

/ 0 نظر / 27 بازدید